f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.1211 กม.7+495 - กม.9+400
ลงวันที่ 10/02/2565

นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โครงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง ปี 2565 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.7+495 - กม.9+400 เพื่อนำไปพิจารณา ปรับปรุงโครงการก่อสร้างให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยปฏิบัติมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และได้รับการ ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง ระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม


'