f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.1+875 - กม.3+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2561 ชร.1/26/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
452 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 533/35/87.1/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
453 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 26/12/2561 533/35/88/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
454 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 533/35/2/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
455 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 118 จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 533/-/84/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
456 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1209, 1232, 1233, 107, 1016 จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 533/-/74/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.4+880 - กม.5+460 ปริมาณงาน 11,332 ตร.ม. 04/12/2561 ชร.1/25/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
458 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1149, 1334, 1130, 1338 จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 533/-/68/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
459 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/11/2561 533/35/57/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
460 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 20/11/2561 533/35/56/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
461 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1020, 1306 จำนวน 1 รายการ 20/11/2561 533/-/55/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/11/2561 533/60/52/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 451 ถึง 462 จาก 462 รายการ