f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+121 - กม.210+600 และกม.221+500 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (986 อัน) 02/04/2567 สทล.2 ขท.เชียงราย 1.1/31 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
47 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+000 และ ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม.12+350 - กม.19+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,550 อัน) 25/03/2567 e-ชร.1/18/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
48 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 1 ระหว่าง กม.52+750 - กม.70+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 4,142 อัน) 25/03/2567 e-ชร.1/17/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
49 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.43+000 - กม.50+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,724 เมตร) 25/03/2567 ชร.1/4/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
50 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 9 ระหว่าง กม. 906+000 - กม. 919+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2567 ชร.1/19/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
51 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ตอน 3 ระหว่าง กม. 8+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 37 ต้น) 22/03/2567 ชร.1/20/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
52 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่เฮียว - แม่ขะจาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 56+000 - กม. 59+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 568 เมตร) 22/03/2567 e-ชร.1/15/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
53 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งเดี่ยว) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 2 ระหว่าง กม.891+780 - กม.893+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 78 ต้น) 22/03/2567 ชร.1/9/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
54 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งคู่) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ตอน 1 ระหว่าง กม.951+325 - กม.961+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 127 ต้น) 22/03/2567 ชร.1/14/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
55 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งเดี่ยว) ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.18+250 และ กม.20+000 - กม.21+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 81 ต้น) 22/03/2567 ชร.1/8/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
56 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 4 ระหว่าง กม.79+000 - กม.91+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 4,995 ตร.ม.) 21/03/2567 ชร.1/13/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
57 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 2 ระหว่าง กม.62+000 - กม.82+043 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 334.325 ตร.ม.) 21/03/2567 ชร.1/5/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
58 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม. 13+000 - กม. 31+425 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 326 ตร.ม.) 21/03/2567 e-ชร.1/5/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
59 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 1+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 2,904 เมตร) 21/03/2567 ชร.1/15/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
60 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ระหว่าง กม.893+600 - 894+300 และ ระหว่าง กม.895+500 - 897+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2,892 เมตร) 21/03/2567 ชร.1/3/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 462 รายการ