f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.935+440 - กม.938+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2566 ชร.1/43/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
77 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ ระหว่าง กม.0+550 - กม.8+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2566 ชร.1/42/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/02/2566 533/60/261/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/02/2566 533/60/248/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
80 ซื้ออะไหล่ จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 533/30/54/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/02/2566 533/40/203/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
82 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยว งานปรับปรุงและพัฒนาที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.896+845 - กม.897+158 29/12/2565 ชร.1/40/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
83 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1417 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าห้วยค้อนก้อม ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 ปริมาณงาน 500 เมตร (5,160 ตร.ม.) 29/12/2565 ชร.1/39/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
84 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอน ควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว่าง กม.11+110 - กม.12+925 ระยะทางรวม 1.820 กิโลเมตร 29/12/2565 ชร.1/41/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
85 ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ 06/12/2565 533/30/31/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 07/12/2565 533/35/129/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
87 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 24/11/2565 533/-/103/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
88 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 3 ระหว่าง กม. 9+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 3,714 เมตร) 15/11/2565 ชร.1/36/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
89 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 2 ระหว่าง กม. 219+600 - กม. 228+560 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 68 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/34/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
90 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม. 939+250 - กม. 940+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 17 ต้น ) 14/11/2565 ชร.1/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 462 รายการ