f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 3 ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 e-ชร.1/35/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.5+785 - กม.5+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 e-ชร.1/34/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอนผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม.7+500 - กม.10+000 ปริมาณงาน 11,250 ตร.ม. 24/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.27+250 - กม.29+322 ปริมาณงาน 19,755 ตร.ม. 24/11/2563 e-ชร.1/33/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.3+165 - กม.4+965 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 e-ชร.1/21/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.2+260 - กม.3+030 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 e-ชร.1/29/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเหียง - สวนดอก ระหว่าง กม.4+600 - กม.5+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 e-ชร.1/28/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2564 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีทรายมูล - บ้านด้าย ระหว่าง กม.3+900 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 e-ชร.1/27/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอนควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 e-ชร.1/32/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0101 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.11+125 - กม.11+680 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 e-ชร.1/31/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.10+000 - กม.13+900 ปริมาณงาน 35,275 ตร.ม. 13/11/2563 e-ชร.1/23/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+340 ปริมาณงาน 40,864 ตร.ม. 13/11/2563 e-ชร.1/22/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2564 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.18+000 - กม.23+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 e-ชร.1/26/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.19+475 - กม.19+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 e-ชร.1/25/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม.53+485 - กม.62+130 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 e-ชร.1/24/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 180 รายการ