f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.71+525 - กม.72+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 27,655 ตร.ม.) 22/04/2567 ชร.1/41/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
32 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่เฮียว - แม่ขะจาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 56+000 - กม. 59+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 568 เมตร) 09/04/2567 ชร.1/6/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
33 อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ที่ กม. 153+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 17/04/2567 ชร.1/51/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่สาย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.981+500 - กม.981+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 17/04/2567 ชร.1/50/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
35 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่จัน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว กม. 0+100 (ด้ายซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 17/04/2567 ชร.1/49/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
36 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม.933+885 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2567 ชร.1/40/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
37 ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงรายและหมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ที่ กม.8+900 และ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.5+450 18/04/2567 ชร.1/27/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
38 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/พม่า) ตอน 3 ระหว่าง กม. 989+400 - 991+720 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 45 ต้น) 05/04/2567 ชร.1/17/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
39 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 9 ระหว่าง กม. 75+000 - กม. 90+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 50 ต้น) 05/04/2567 ชร.1/16/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
40 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+000 และ ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม.12+350 - กม.19+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,550 อัน) 27/03/2567 e-ชร.1/18/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
41 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 1 ระหว่าง กม.52+750 - กม.70+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 4,142 อัน) 27/03/2567 e-ชร.1/17/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
42 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.43+000 - กม.50+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,724 เมตร) 27/03/2567 ชร.1/4/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
43 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 9 ระหว่าง กม. 906+000 - กม. 919+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2567 ชร.1/19/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
44 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ตอน 3 ระหว่าง กม. 8+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 37 ต้น) 26/03/2567 ชร.1/20/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
45 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่เฮียว - แม่ขะจาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 56+000 - กม. 59+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 568 เมตร) 26/03/2567 e-ชร.1/15/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 227 รายการ