f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 2 ระหว่าง กม. 65+000 - กม. 73+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 169.92 ตร.ม.) 02/11/2565 ชร.1/20/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
92 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 29+322 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 1,984 อัน ) 02/11/2565 ชร.1/24/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
93 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.212+725 - กม.212+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/10/2565 ชร.1/17/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
94 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 3 ระหว่าง กม.77+310 - กม.82+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,241 ตร.ม.) 07/10/2565 ชร.1/16/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
95 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 2 ระหว่าง กม.72+500 - 73+950 และ กม.74+350 - กม.75+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,940 ตร.ม.) 07/10/2565 ชร.1/142566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
96 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่างกม.234+425 - กม.237+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/10/2565 ชร.1/15/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
97 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน ควบคุม 0100 ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.9+175 - กม.10+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/10/2565 ชร.1/9/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
98 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.127+783 - กม.130+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/10/2565 e-ชร.1/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
99 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 1+335 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/09/2565 ชร.1/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
100 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน ควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.66+850 - กม. 68+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.15 กม.) 30/09/2565 e-ชร.1/13/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงห้วยสัก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม. 5+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/09/2565 ชร.1/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
102 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน ควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.1+425 - กม.2+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,840 ตร.ม.) 28/09/2565 ชร.1-5-2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
103 งานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม.217+850 - กม.221+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,490 ตร.ม.) 28/09/2565 ชร.1/8/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
104 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 123 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย ระหว่าง กม.3+340 - กม.5+025 ปริมารงาน 1 แห่ง (24,650 ตร.ม.) 28/09/2565 ชร.1-4-2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
105 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.0+080 - กม. 5+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (51,972 ตร.ม.) 28/09/2565 ชร.1-6-2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 227 รายการ