f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 7 ระหว่าง กม.53+000 - กม.63+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 ชร.1/18/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
17 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม. 13+000 - กม. 31+425 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 326 ตร.ม.) 14/05/2567 ชร.1/26/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 28+100 - กม. 33+247 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23,161 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2567 ชร.1/48/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
19 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม. 237+000 - กม. 238+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.300 กม.) 17/05/2567 ชร.1/45/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ตอน 2 ระหว่าง กม. 6+225 - กม. 9+170 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,897 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2567 ชร.1/37/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
21 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 72+950 - กม. 74+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,684 ตร.ม.) 16/05/2567 ชร.1/36/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
22 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 2 ระหว่าง กม. 68+155 - กม. 68+990 และ กม. 70+800 - กม. 71+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 29,723 ตร.ม.) 14/05/2567 ชร.1/25/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
23 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.210+500 - กม.214+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 36,189 ตร.ม.) 15/05/2567 ชร.1/31/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
24 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 2+700 - กม. 3+600 และ กม. 6+545 - กม. 7+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง (38,157 ตร.ม.) 16/05/2567 ชร.1/38/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
25 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 18+216 - กม. 23+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23,778 ตร.ม.) 20/05/2567 ชร.1/47/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
26 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 3 ระหว่าง กม.74+050 - กม.75+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 33,854 ตร.ม.) 16/05/2567 ชร.1/35/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
27 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม. 69+700 - กม. 71+800 และ กม. 75+200 - กม. 77+107 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,063 ตร.ม.) 17/05/2567 ชร.1/42/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
28 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.71+525 - กม.72+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 27,655 ตร.ม.) 17/05/2567 ชร.1/41/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
29 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่เฮียว - แม่ขะจาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 56+000 - กม. 59+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 568 เมตร) 08/05/2567 ชร.1/6/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
30 อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ที่ กม. 153+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 31/05/2567 ชร.1/51/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 183 รายการ