f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่สาย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.981+500 - กม.981+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 21/05/2567 ชร.1/50/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
32 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่จัน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว กม. 0+100 (ด้ายซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 21/05/2567 ชร.1/49/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
33 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม.933+885 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/05/2567 ชร.1/40/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34 ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงรายและหมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ที่ กม.8+900 และ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.5+450 14/05/2567 ชร.1/27/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
35 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/พม่า) ตอน 3 ระหว่าง กม. 989+400 - 991+720 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 45 ต้น) 13/05/2567 ชร.1/17/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
36 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 9 ระหว่าง กม. 75+000 - กม. 90+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 50 ต้น) 13/05/2567 ชร.1/16/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
37 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.43+000 - กม.50+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,724 เมตร) 08/05/2567 ชร.1/4/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
38 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 9 ระหว่าง กม. 906+000 - กม. 919+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 ชร.1/19/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
39 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ตอน 3 ระหว่าง กม. 8+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 37 ต้น) 13/05/2567 ชร.1/20/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
40 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งเดี่ยว) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 2 ระหว่าง กม.891+780 - กม.893+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 78 ต้น) 09/05/2567 ชร.1/9/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
41 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งคู่) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ตอน 1 ระหว่าง กม.951+325 - กม.961+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 127 ต้น) 13/05/2567 ชร.1/14/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
42 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งเดี่ยว) ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.18+250 และ กม.20+000 - กม.21+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 81 ต้น) 09/05/2567 ชร.1/8/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
43 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 4 ระหว่าง กม.79+000 - กม.91+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 4,995 ตร.ม.) 13/05/2567 ชร.1/13/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
44 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 2 ระหว่าง กม.62+000 - กม.82+043 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 334.325 ตร.ม.) 08/05/2567 ชร.1/5/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
45 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 1+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 2,904 เมตร) 13/05/2567 ชร.1/15/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 183 รายการ