f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม. 237+000 - กม. 238+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.300 กม.) ยกเลิกแผน
42 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 2 ระหว่าง กม.68+155 - กม.68+990 และ กม.70+800 - กม.71+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,140 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
43 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.21+500 - กม.214+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,705 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
44 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 71+525 - กม. 72+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,286 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
45 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 2+700 - กม. 3+600 และ กม. 6+545 - กม. 7+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,920 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
46 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ตอน 2 ระหว่าง กม. 6+225 - กม. 9+170 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,914 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
47 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 3 ระหว่าง 74+050 - กม. 75+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,483 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
48 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 7 ระหว่าง กม.53+000 - กม.63+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 107,ทางหลวงหมายเลข 1334,ทางหลวงหมายเลข 1149,ทางหลวงหมายเลข 1378,ทางหลวงหมายเลข 1390,ทางหลวงหมายเลข 1387 และ ทางหลวงหมายเลข 1089 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 5,336 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 03/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.891+370 - กม.919+034 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.929+117 - กม.948+000 และ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 328 รายการ