f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 22/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.25+000 - กม.36+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 22/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+121 - กม.210+600 และ กม.214+500 - กม.221+500 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 21/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่จัน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว กม. 0+100 (ด้ายซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 21/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่สาย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.981+500 - กม.981+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 21/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงรายและหมวดทางหลวงห้วยสัก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ที่ กม.8+900 (ด้านขวาทาง) และ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 21/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม.933+885 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 21/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.43+000 - กม.50+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,724 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 21/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 9 ระหว่าง กม. 75+000 - กม. 90+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 50 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 21/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/พม่า) ตอน 3 ระหว่าง กม. 989+400 - 991+720 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 45 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 21/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่เฮียว - แม่ขะจาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 56+000 - กม. 59+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 568 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 328 รายการ