ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 09/07/2567 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 21/05/2567 ผศน.3/2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 16/10/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 16/10/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 03/08/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย กรมทางหลวง 18/07/2566 ผศน.7/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 โครงการจ้างเหมาติดตั้งทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 27/06/2566 ผศน.6/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 24/11/2565 ผศน.4/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 21/10/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 21/10/2565 ผศน.3/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 09/09/2565 ผศน.2/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 29/08/2565 ผศน.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ประกาศขายทอดตลาด 07/02/2566 ท.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 21/07/2565 ผศน.8/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 28/06/2565 ผศน.7/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ