Close
title
f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
งานบำรุงรักษาทาง แขวงทางหลวงแพร่ งบประมาณปี 2565

งบประมาณปี 2565 แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) มีงานบำรุงรักษาทาง รายละเอียดดังนี้ แหล่งงบประมาณจากกรมทางหลวง 1. สำนักงานแผนงาน จำนวน 5 แผนงาน งบประมาณรวม 229,000,000 บาท    1.1 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน จำนวน 3 แผนงาน งบประมาณ 124,000,000 บาท    1.2 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณ 105,000,000 บาท 2. สำนักบริหารบำรุงทาง จำนวน 12 แผนงาน งบประมาณรวม 132,214,000 บาท    2.1 งานบริหาร - อำนวยการ จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณ 2,900,000 บาท    2.2 งานบำรุงตามกำหนดเวลา จำนวน 5 แผนงาน งบระมาณ 55,454,000 บาท    2.3 งานบูรณะ จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 16,390,000 บาท    2.4 งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณ 35,500,000 บาท    2.5 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 11,970,000 บาท    2.6 โครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพาน จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 10,000,000 บาท 3. สำนักอำนวยความปลอดภัย จำนวน 27 แผนงาน งบประมาณ164,552,400 บาท    3.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน 4 แผนงาน งบประมาณ 3,500,000 บาท    3.2 งานป้ายจราจร จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณ 12,000,000 บาท    3.3 งานเครื่องหมายนำทาง จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 1,500,000 บาท    3.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 11 แผนงาน งบประมาณ 82,997,000 บาท    3.5 งานไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 2,640,000 บาท    3.6 งานราวกันอันตราย จำนวน 7 แผนงาน งบประมาณ 54,415,400 บาท    3.7 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 7,500,000 บาท   งบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1. งบจังหวัด จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 55,299,000 บาท    1.1   โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 25,000,000 บาท    1.2 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 23 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 18,399,200 บาท    1.3 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 11,899,800 บาท 2. งบกลุ่มจังหวัด จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 65,000,000 บาท    2.1 โครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 65,000,000 บาท   **การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 แขวงทางหลวงแพร่ได้ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ ติดต่อสอบถาม แขวงทางหลวงแพร่ ชั้น 2 งานพัสดุและสัญญา หรือโทร. 054-511574 ต่อ 21 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2564
title
ประกาศ ปิดช่องจราจร ทล.101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า

ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงแพร่ มีงานก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.260+700 - กม.262+000 สัญญาที่ 20/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างผิวทางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงมีการปิดช่องจราจรขาออกเมืองแพร่ทางไปอำเภอร้องกวาง (เส้นบ้านแม่หล่ายสายนอก) โดยจะเบี่ยงให้รถวิ่งแบบสวนทางในช่องจราจรขาเข้าเมืองแพร่ ทั้งนี้จะเริ่มปิดช่องจราจรตั้งแต่ วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2564    * ขออภัยในความไม่สะดวก แขวงทางหลวงแพร่ 054-511574 , 054-534083 *
title
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ที่ กม.227+118 - กม.228+300

ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ที่ กม.227+118 - กม.228+300 **การก่อสร้างทางคู่ขนานบริเวณย่านชุมชน รวมทั้งเปิดจุดกลับรถใต้สะพาน โดยมีรายการก่อสร้างประกอบด้วย การก่อสร้างชั้นทาง เป็นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำ รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและตีเส้นจราจร** เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และในพื้นที่จังหวัดแพร่ แขวงทางหลวงแพร่ จึงขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าไปตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโครงการ ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564