f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 107 กม. 238+300 - กม. 239+680
ลงวันที่ 28/03/2567

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้าง ประจำปี 2567 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และกิจกรรมทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม. 237+000 - กม. 238+300 ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร และระหว่าง กม. 238+300 - กม. 239+680 ระยะทาง 1.380 กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายณฐกรณ์ ใจรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นประธาน และมติที่ประชุมเห็นชอบกับโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง


'