f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ 2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 64 • จุดบริการทางหลวง ให้บริการข้อมูลทางหลวง จุดพักรถ เครื่องดื่ม และยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ใช้ทาง บน ทล.1 กม.928+700 ขวาทาง (สี่แยกแม่กรณ์) https://goo.gl/maps/8QPuNgDcV7vLKcWE8 • จุดบริการ ห้องน้ำ หมวดทางหลวง 1 ให้บริการจุดพักรถ และจุดบริการห้องน้ำในหมวดทาง สำหรับผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 • ทางหลวงหมายเลข 1 กม. 933+885 ซ้ายทาง (หมวดทางหลวงเชียงราย) https://goo.gl/maps/Q5igKFdPubLPRLQU6 • ทางหลวงหมายเลข 1016 กม. 0+050 ซ้ายทาง (หมวดทางหลวงแม่จัน) https://goo.gl/maps/pbY4WtRrg2i8wkVn7 • ทางหลวงหมายเลข 1 กม. 981+400 ขวาทาง (หมวดทางหลวงแม่สาย) https://goo.gl/maps/oDKfyTs33F6sXJcDA • ทางหลวงหมายเลข 118 กม. 153+400 ขวาทาง (หมวดทางหลวงแม่ลาว) https://goo.gl/maps/ixWPETSkqLC8nLCu7 • ทางหลวงหมายเลข 118 กม. 112+889 ขวาทาง (หมวดทางหลวงแม่สรวย) https://goo.gl/maps/DGgk1qzViudtND5n8 • ทางหลวงหมายเลข 1020 กม. 9+000 ขวาทาง (หมวดทางหลวงห้วยสัก) https://goo.gl/maps/aVGdZ17Q6kvKCRjH8 • ปิดจุดกลับรถชั่วคราว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1จะทำการปิดจุดกลับรถในบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อรองรับผู้ใช้ทางจากต่างจังหวัด ที่ไม่คุ้นเส้นทาง หรือบริเวณจุดกลับรถที่มีการจราจรคับคั่ง ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564 ทล.1 กม. 933+292 (จุดกลับรถรั้วเหล็ก) ทล.1 กม. 961+100 (จุดกลับรถซิงเกอร์แม่จัน) ทล.1 กม. 970+125 (จุดกลับรถหน้าวัดแม่คำ) ทล.1 กม. 974+720 (จุดกลับรถดอยตุงสายเก่า) • รถบริการช่วยฉุกเฉิน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 มีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เบื้องต้น ให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564 ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 053-711139 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และ 1586 สายด่วนกรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ขอให้ทุกท่านคำรพกฏจราจร มีน้ำใจให้ผู้ใช้ทาง ใช้ชีวิต New Normal สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และขอให้ทุกท่าน เดินทางโดยสวัสดิภาพ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โทร 053-711139