f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 22/01/2564 62,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 29,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 19/01/2564 6,412.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 10,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ 19/01/2564 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 18/01/2564 145,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 63,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 46,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/01/2564 35,402.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 26,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2564 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/01/2564 232,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/01/2564 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/01/2564 98,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,171 รายการ