f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้ออะไหล่ จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้ออะไหล่ จำนวน 5 รายการ 01/12/2566 9,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/12/2566 5,592.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 101,607.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 07/12/2566 6,241.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 170,506.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 06/12/2566 201,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 198,252.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/11/2566 17,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 30/11/2566 83,379.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 29/11/2566 6,894.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 21,645.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 27/11/2566 7,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,609 รายการ