f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/07/2563 95,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/07/2563 95,900.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 8,170.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2563 464,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 97,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2563 99,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/07/2563 80,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 16,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 01/07/2563 351,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 5,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 17,436.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 52,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 31 รายการ 30/06/2563 24,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 863 รายการ