f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/05/2567 15,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 22/05/2567 25,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/05/2567 266,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/05/2567 316,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 27/05/2567 17,309.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 24/05/2567 9,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม. 959+100 - กม. 959+700 (เป็นช่วงๆ) และ กม. 961+150 - กม. 961+750 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8 ต้น) 17/06/2567 4,893,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 23/05/2567 11,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/05/2567 21,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 21/05/2567 20,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/05/2567 477,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/05/2567 19,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 379,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/05/2567 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 24,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,964 รายการ