f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/06/2567 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 24/06/2567 7,052.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/06/2567 36,729.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/06/2567 304,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 108,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/06/2567 28,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 20/06/2567 218,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/06/2567 65,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม. 7+050 - กม. 7+176 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 126 ม.) 12/07/2567 6,672,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 55+290 - กม. 55+500 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 19/06/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 19/06/2567 13,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 211,389.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 14/06/2567 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 201,171.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,964 รายการ