f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 17/06/2567 9,018.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 22,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 26,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00 x 6.00 m. (ภาคเหนือ) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บริเวณ กม. 897+000 (ด้านขวาทาง) หน่วยบำรุงทางพาน หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย 08/07/2567 674,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 14/06/2567 159,197.32 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านป่าเมี่ยง - ดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม. 4+540 - กม. 12+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 57,245 ตร.ม.) 11/07/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวง ดอยตุง - บ้านผาฮี้ ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม. 21+500 - กม. 25+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,012 ตร.ม.) 12/07/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/06/2567 79,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านจะลอ (โรงเรียนสังวาลย์วิท8) - ดอยช้างมูบ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 23+500 - กม. 28+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20,700 ตร.ม.) 26/06/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 11/06/2567 10,643,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนต่างๆ เส้นทางห้วยไคร้-ดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.14+000 - กม.25+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 254.03 ตร.ม.) 08/07/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม. 7+050 - กม. 7+176 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 126 ม.) 11/06/2567 6,672,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/06/2567 60,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/06/2567 13,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/06/2567 234,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,964 รายการ