f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อยาง จำนวน 2 รายการ 02/05/2567 26,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อยาง จำนวน 2 รายการ 02/05/2567 26,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 02/05/2567 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/05/2567 7,112.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/05/2567 30,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/05/2567 36,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/05/2567 478,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 02/05/2567 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 รายการ 02/05/2567 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/05/2567 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/05/2567 64,546.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+121 - กม.210+600 และ กม.214+500 - กม.221+500 เป็นช่วงๆ 01/05/2567 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.25+000 - กม.36+000 เป็นช่วงๆ 10/05/2567 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/05/2567 81,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย - พม่า) ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,964 รายการ