f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่เฮียว - แม่ขะจาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 56+000 - กม. 59+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 568 เมตร) 02/04/2567 e-ชร.1/15/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม. 13+000 - กม. 31+425 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 326 ตร.ม.) 02/04/2567 e-ชร.1/5/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ระหว่าง กม.895+400 - 898+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,032 เมตร) 05/01/2567 e-ชร.1/43/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ระหว่าง กม.136+000 - กม.136+500, กม.137+000 - กม.137+500 และ กม.139+500 - กม.140+700 เป็นช่วงๆ 05/01/2567 e-ชร.1/42/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.107+958 - กม.108+026 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 e-ชร.1/17/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.18+200-กม.20+000 ปริมาณงาน 68 ต้น 22/04/2563 e-ชร.1/39/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่องขุ่น - สวนดอก ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+500 ปริมาณงาน 68 ต้น 22/04/2563 e-ชร.1/36/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.5+400-กม.5+695 ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 e-ชร.1/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.1+000 - กม.4+000 และ กม.16+000 - กม.23+175 ปริมาณงาน 91,604 ตร.ม. 27/10/2564 e-ชร.1/22/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต ระหว่าง กม.40+500 - กม.50+553 ปริมาณงาน 92,146 ตร.ม. 27/10/2564 e-ชร.1/21/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ตอน 1 ระหว่าง กม.64+500 - กม.69+000 ปริมาณงาน 91,468 ตร.ม. 27/10/2564 e-ชร.1/20/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 92,916 ตร.ม. 27/10/2564 e-ชร.1/19/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 06/06/2562 ชร.1/32/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ