f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจจราจร สภ. เมืองเชียงราย โดยได้ร่วมประชุมหารือและชี้แจงรูปแบบแนวทางการปิดการจราจร เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ "ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 01/09/2566

วันที่ 1 กันยายน 2566

นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจจราจร สภ. เมืองเชียงราย

โดยได้ร่วมประชุมหารือและชี้แจงรูปแบบแนวทางการปิดการจราจร เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ "ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ" ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


'