f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ที่ กม.153+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ บ้านพักข้าราชการ (ระดับ 3-6 ) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม.933+895 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้าง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1378 ตอน ควบคุม 0100 ตอน สามัคคีใหม่ - ห้วยปู ระหว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้าง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลักที่ 1 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยว งานปรับปรุงและพัฒนาที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 31/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 29+322 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 1,984 อัน ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม. 939+250 - กม. 940+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 17 ต้น ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 2 ระหว่าง กม. 219+600 - กม.228+560 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ระหว่าง กม.949+400 - กม.951+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง (56 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 205 รายการ