f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง และบุตรสมาชิกสโมสรกรมทางหลวงประจำปี 2566
ลงวันที่ 27/12/2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2566 ประเภททุนรางวัลเรียนดี พร้อมใบเกียรติบัตร และทุนสนับสนุน จำนวน 23 ทุน และทุนสโมสรกรมทางหลวง ประจำปี 2566 จำนวน 13 ทุน
ณ ห้องประชุมทรัพย์ล้อม แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1


'