f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทล. 118 ตอนที่ 1- ตอนที่ 3 กม.91+000 - กม. 118+000
ลงวันที่ 23/04/2567
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบพร้อมเตรียมการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ 2567 ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแฟน ตอนที่ 1- ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.91+000 - กม. 118+000 รวมระยะทางทั้งหมด 27.000 กิโลเมตร ในท้องที่ ต.เวียงป่าเป้า, ต.สันสลี, ต.เวียง, ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า และ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน และมติที่ประชุมเห็นชอบกับโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง

'