f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2566
ลงวันที่ 09/05/2566
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และหารือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมผู้บริหาร หมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมทรัพย์ล้อม แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
 
Link : Facebook

'