f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2566
ลงวันที่ 12/07/2566

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566
นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2566 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และหารือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมผู้บริหาร หมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมทรัพย์ล้อม แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1


'