f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
กรมทางหลวงร่วมรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”
ลงวันที่ 26/07/2566
กรมทางหลวงร่วมรณรงค์  “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”
สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600
 
 

'