f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ผู้ใช้บริการจุดบริการห้องน้ำ และลานกางเต็นท์ สวนสาธารณะริมน้ำกก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
ลงวันที่ 27/12/2562

ผู้ใช้บริการจุดบริการห้องน้ำ และลานกางเต็นท์ สวนสาธารณะริมน้ำกก แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำกก ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู กม. 934+000 ซ้ายทาง

ผู้เดินทางทุกท่านสามารถแวะเข้ามาใช้บริการลานกางเต็นท์ของทางแขวงฯ ได้ โดยสังเกตุป้ายไฟกระพริบ

"ฟรี !!! ลานกางเต็นท์ กรมทางหลวง" อย่าลืมแวะมาใช้บริการกันนะครับ
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
โทร 053-711139


'