f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 2+700 - กม. 3+600 และ กม. 6+545 - กม. 7+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง (38,157 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/38/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
32 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 18+216 - กม. 23+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23,778 ตร.ม.) 09/04/2567 ชร.1/47/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
33 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 3 ระหว่าง กม.74+050 - กม.75+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 33,854 ตร.ม.) 09/04/2567 ชร.1/35/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
34 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม. 69+700 - กม. 71+800 และ กม. 75+200 - กม. 77+107 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,063 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/42/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
35 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.71+525 - กม.72+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 27,655 ตร.ม.) 09/04/2567 ชร.1/41/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
36 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่เฮียว - แม่ขะจาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 56+000 - กม. 59+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 568 เมตร) 09/04/2567 ชร.1/6/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
37 อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่ลาว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ที่ กม. 153+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 02/04/2567 ชร.1/51/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
38 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่สาย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.981+500 - กม.981+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 02/04/2567 ชร.1/50/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
39 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่จัน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว กม. 0+100 (ด้ายซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 หลัง) 02/04/2567 ชร.1/49/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
40 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ที่ กม.933+885 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 ชร.1/40/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
41 ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงรายและหมวดทางหลวงห้วยสัก ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ที่ กม.8+900 และ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.5+450 02/04/2567 ชร.1/27/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
42 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/พม่า) ตอน 3 ระหว่าง กม. 989+400 - 991+720 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 45 ต้น) 01/04/2567 ชร.1/17/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
43 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 9 ระหว่าง กม. 75+000 - กม. 90+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 50 ต้น) 01/04/2567 ชร.1/16/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
44 จ้างเหมาทำโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศส บนทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+121 - กม.210+600 และกม.221+500 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (986 อัน) 02/04/2567 สทล.2 ขท.เชียงราย 1.1/30 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
45 จ้างเหมาโครงการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.25+000 - กม.36+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (86.4 ตร.ม.) 02/04/2567 สทล.2 ขท.เชียงราย 1.1/31 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 462 รายการ