f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 2 ระหว่าง กม. 68+155 - กม. 68+990 และ กม. 70+800 - กม. 71+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 29,723 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/25/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
17 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.210+500 - กม.214+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 36,189 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/31/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
18 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 2+700 - กม. 3+600 และ กม. 6+545 - กม. 7+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง (38,157 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/38/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
19 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 18+216 - กม. 23+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23,778 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/47/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
20 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 3 ระหว่าง กม.74+050 - กม.75+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 33,854 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/35/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
21 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม. 69+700 - กม. 71+800 และ กม. 75+200 - กม. 77+107 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,063 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/42/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
22 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.71+525 - กม.72+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 27,655 ตร.ม.) 10/04/2567 ชร.1/41/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
23 งานก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอนแม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2566 ชร.1/2/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
24 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.18+175 - กม.18+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2566 ชร.1/1/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
25 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.2+695 - กม.3+210 และ กม.4+053 - กม.4+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,893 ตร.ม.) 25/07/2566 ชร.1/45/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม. 23+662 - กม. 25+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,227 ตร.ม.) 30/03/2566 ชร.1/44/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ระหว่าง กม.895+400 - 898+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,032 เมตร) 22/03/2566 e-ชร.1/43/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่สรวย - ดงมะดะ ระหว่าง กม.136+000 - กม.136+500, กม.137+000 - กม.137+500 และ กม.139+500 - กม.140+700 เป็นช่วงๆ 22/03/2566 e-ชร.1/42/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.935+440 - กม.938+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2566 ชร.1/43/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
30 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ ระหว่าง กม.0+550 - กม.8+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2566 ชร.1/42/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 180 รายการ