f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งเดี่ยว) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 2 ระหว่าง กม.891+780 - กม.893+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 78 ต้น) 25/03/2567 ชร.1/9/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
47 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งคู่) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1404 ตอน ห้วยพลู - แม่คำ ตอน 1 ระหว่าง กม.951+325 - กม.961+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 127 ต้น) 25/03/2567 ชร.1/14/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
48 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งเดี่ยว) ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.18+250 และ กม.20+000 - กม.21+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 81 ต้น) 22/03/2567 ชร.1/8/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
49 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 4 ระหว่าง กม.79+000 - กม.91+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 4,995 ตร.ม.) 25/03/2567 ชร.1/13/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
50 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ตอน 2 ระหว่าง กม.62+000 - กม.82+043 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 334.325 ตร.ม.) 22/03/2567 ชร.1/5/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
51 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม. 13+000 - กม. 31+425 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 326 ตร.ม.) 22/03/2567 e-ชร.1/5/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
52 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 1+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 2,904 เมตร) 22/03/2567 ชร.1/15/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
53 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ระหว่าง กม.893+600 - 894+300 และ ระหว่าง กม.895+500 - 897+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2,892 เมตร) 22/03/2567 ชร.1/3/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
54 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1401 ตอน พาน - ร่องขุ่น ตอน 5 ระหว่าง กม. 890+710 - กม. 919+030 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 131.45 ตร.ม.) 25/03/2567 ชร.1/11/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
55 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1402 ตอน ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.919+034 - กม.928+117 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 585 ตร.ม.) 25/03/2567 ชร.1/12/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
56 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอน แม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย/พม่า) ตอน 1 ระหว่าง กม. 973+800 - กม.992+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 531 ตร.ม.) 25/03/2567 ชร.1/10/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
57 งานก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอนแม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2567 ชร.1/2/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
58 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.18+175 - กม.18+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2567 ชร.1/1/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 20/09/2566 533/60/535/66 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
60 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ระหว่าง กม.2+695 - กม.3+210 และ กม.4+053 - กม.4+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,893 ตร.ม.) 04/08/2566 ชร.1/45/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 227 รายการ