f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ตอน 2 ระหว่าง กม. 6+225 - กม. 9+170 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,238 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
62 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 3 ระหว่าง 74+050 - กม. 75+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,483 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จัน - กิ่วพร้าว ตอน 2 ระหว่าง กม. 6+225 - กม. 9+170 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,914 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 71+525 - กม. 72+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,286 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 2+700 - กม. 3+600 และ กม. 6+545 - กม. 7+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,920 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ตอน 2 ระหว่าง กม.68+155 - กม.68+990 และ กม.70+800 - กม.71+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,140 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.21+500 - กม.214+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,705 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 72+950 - กม. 74+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (22,069 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 28/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม. 69+700 - กม. 71+800 และ กม. 75+200 - กม. 77+107 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,218 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 26/03/2567 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ตอน 3 ระหว่าง กม. 8+000 - กม. 16+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 37 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 328 รายการ