Close
title
f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา

 #ประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยาวันที่ 5 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. #นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเรื่องเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในที่ชุม ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรุงเทพฯ #แขวงทางหลวงพะเยา #กรมทางหลวง #กระทรวงคมนาคม #ร่วมใจต้านCOVID-19 #SAVEพะเยา