f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2911 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 52,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2912 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2913 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 9,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2914 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2915 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2916 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 5,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2917 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 5,489.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2918 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/12/2561 96,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2919 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/12/2561 72,141.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2920 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 118 จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 422,934.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2921 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารคิดตามสำเนา จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 14,316.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2922 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11/12/2561 18,536.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2923 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2924 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2925 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 9,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,911 ถึง 2,925 จาก 2,964 รายการ