f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
1st. Chiangrai highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2926 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 06/12/2561 5,634.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2927 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/12/2561 14,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2928 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/12/2561 9,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2929 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อ่สร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2930 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1209, 1232, 1233, 107, 1016 จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 488,212.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2931 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารคิดตามสำเนา จำนวน 1 รายการ 04/12/2561 5,097.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2932 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.4+880 - กม.5+460 ปริมาณงาน 11,332 ตร.ม. 22/01/2562 9,999,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2933 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/12/2561 34,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2934 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 04/12/2561 98,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2935 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2936 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 1149, 1334, 1130, 1338 จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 329,751.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2937 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 03/12/2561 5,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2938 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2939 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 27/11/2561 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2940 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,926 ถึง 2,940 จาก 2,964 รายการ